GEMEENTEBLADOntwerpwijzigingsplan ‘Sotaweg 34 Roelofarendsveen’

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 28 december 2023 tot en met woensdag 7 februari 2024 gedurende zes weken het wijzigingsplan ‘Sotaweg 34 Roelofarendsveen” als ontwerp ter inzage ligt. Locatie en projectinhoudHet verzoek betreft het wijzigen van de agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Het plangebied is kadastraal bekend onder AKM01, sectie B, perceel 5344 en AKM01, sectie B, perceel 5454. De totale oppervlakte bedraagt 810 vierkante meter. Het voornemen is om met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Baan en Sotaweg” de bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning.Planschadeovereenkomst Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij een planschade-overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemer. Wanneer en waar kunt u het plan inzien?Het ontwerpwijzigingsplan en de daarbij behorende stukken liggen donderdag 28 december tot en met woensdag 7 februari 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Oude Wetering. Het bestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.WPSOTAWEG34-ONT1.Hoe kunt u reageren?Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpwijzigingsplan kenbaar maken aan het college van B&W van Kaag en Braassem. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.Algemene informatieAls u nog vragen heeft naar aanleiding van dit bestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Roelofarendsveen. Bekijk alle Bekendmakingen Roelofarendsveen in Roelofarendsveen.

https://roelofarendsveenkrant.nl/bekendmakingen-roelofarendsveen/

Deel dit bericht:

Redactie Roelofarendsveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Roelofarendsveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Roelofarendsveen.

Gerelateerde berichten