Omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een logiesgebouw, Conservenweg 191 in Roelofarendsveen - W2023/018

Aanvraag voor omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Gemeente Kaag en Braassem maken ingevolge afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) het volgende bekend. Op 9 januari 2024 hebben zij besloten om een positief besluit te nemen op de aanvraag om omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een logiesgebouw, Conservenweg 191 in Roelofarendsveen. De ontwerp omgevingsvergunning heeft van donderdag 9 november 2023 t/m woensdag 20 december 2023 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen kenbaar gemaakt. Wanneer en waar kunt u het plan inzien? De omgevingsvergunning ligt van vrijdag 12 januari 2024 t/m donderdag 22 februari 2024 (gedurende zes weken) voor eenieder ter inzage. De omgevingsvergunning kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Instellen van beroep Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank ’s Gravenhage, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze naar voren hebben gebracht. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde rechtbank. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Roelofarendsveen. Bekijk alle Bekendmakingen Roelofarendsveen in Roelofarendsveen.

https://roelofarendsveenkrant.nl/bekendmakingen-roelofarendsveen/

Deel dit bericht:

Redactie Roelofarendsveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Roelofarendsveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Roelofarendsveen.

Gerelateerde berichten