Ontwerp-wijzigingsplan ‘Hof Noordeinde Roelofarendsveen’ gecoördineerd met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het bouwen van 20 woningen nabij Noordeinde 96 te Roelofarendsveen (W2021/223) en correctie publicatie 1 november 2023

Aanvraag voor bouwvergunning

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van vrijdag 8 december 2023 gedurende zes weken het wijzigingsplan ‘Hof Noordeinde Roelofarendsveen’ als ontwerp ter inzage ligt. Op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ligt de ontwerp-omgevingsvergunning met de activiteit bouwen van 20 woningen (W2023/223) ter inzage. Coördinatie wijzigingsplan en omgevingsvergunning Het college heeft, gelet op het bepaalde in de Coördinatieverordening, op 5 december 2023 december besloten om een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op het wijzigingsplan en de omgevingsvergunning te doen plaatsvinden. Omissie publicatie d.d. 1 november 2023 inzake het ontwerp-wijzigingsplan Op woensdag 1 november 2023 is per abuis gepubliceerd dat enkel het ontwerp- wijzigingsplan ‘Hof Noordeinde Roelofarendsveen’ voor een periode van zes weken ter inzage ligt. De genoemde publicatie van 1 november 2023 dient als een omissie beschouwd te worden, omdat het ontwerpwijzigingsplan met de ontwerp omgevingsvergunning gecoördineerd zoals in voorliggende publicatie ter inzage gelegd dient te worden. Indien u overigens op basis van de publicatie d.d. 1 november 2023 ten aanzien van het ontwerp-wijzigingsplan reeds een zienswijze heeft ingezonden, dan zullen wij zonder tegenbericht deze zienswijze voegen bij de overige nog te ontvangen zienswijzen die de komende zes weken tijdens de ter inzage legging door een ieder ingezonden kunnen worden. op basis van voorliggende publicatie. Desgewenst is het ook mogelijk de reeds ingediende zienswijze de komende zes weken aan te vullen, in te trekken en/of een nieuwe zienswijze in te dienen. Locatie en projectinhoud De initiatiefnemer wil op gronden nabij Noordeinde 96 in Roelofarendsveen twintig grondgebonden houten woningen realiseren. Daarvan is beoogd om 30% sociale huurwoningen (zes woningen), 50% middeldure huur (tien woningen) en 25% vrije sectorhuur (vier woningen) bouwen. Met het voorgestelde woningbouwprogramma wordt gebouwd voor een gewenste doelgroep. Het plan levert een positieve bijdrage aan de doorstroming op de locale woningmarkt. Toepassen wijzigingsbevoegdheid De voorgenomen ontwikkeling kan planologisch mogelijk worden gemaakt door toepassing van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 5.4 bestemmingsplan ‘Braassemerland 2019’) die op het perceel van toepassing is, zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan “Braassemerland 2019”. Het betreft een functiewijziging van de bestemming ‘Detailhandel’ naar ‘Wonen’ en ‘Groen’. Omdat hier sprake is van de toepassing van een wijzigingsbevoegheid is in voorliggend geval niet de gemeenteraad, maar het college van burgemeester en wethouder beslissingsbevoegd als het gaat om de vaststelling van het wijzigingsplan. Indien in voorliggend geval sprake van geweest van een bestemmingsplanherziening dan was de gemeenteraad beslissingsbevoegd geweest. Anterieure overeenkomst Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij een anterieure overeenkomst hebben gesloten met de initiatiefnemer. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van het plan, de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen, het gemeentelijk kostenverhaal en zaken als planschade vastgelegd. Wanneer en waar kunt u het plan inzien? Het ontwerp-wijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning liggen, met uitzondering van de anterieure overeenkomst, van vrijdag 8 december 2023 tot en met 18 januari 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het ontwerp-wijzigingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerp-wijzigingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.WPHOFNOORDEINDE-ONT1. Hoe kunt u reageren? Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerp-wijzigingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1, 2370 AA te Roelofarendsveen. Vermeld hierbij duidelijk tegen welk ontwerpbesluit uw zienswijze is gericht. Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling of Vergunningen van de gemeente Kaag en Braassem. Algemene informatie Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerp-wijzigingsplan of deze ontwerp-omgevingsvergunning dan kunt u contact opnemen met één van de behandelend ambtenaren via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Roelofarendsveen. Bekijk alle Bekendmakingen Roelofarendsveen in .

https://roelofarendsveenkrant.nl/bekendmakingen-roelofarendsveen/

Deel dit bericht:

Redactie Roelofarendsveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Roelofarendsveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Roelofarendsveen.

Gerelateerde berichten