Ontwerpbestemmingsplan ‘Floraweg 68, Roelofarendsveen’ (zaaknr. 50646)

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘Floraweg 68, Roelofarendsveen’ als ontwerp ter inzage ligt. Locatie en projectinhoud Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Floraweg 68 te Roelofarendsveen. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Alkemade, sectie K en nummer 1021. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de omzetting van een bedrijfswoning naar een burgerwoning. Planschadeovereenkomst Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat zij een planschadeovereenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemer. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van het plan, de taken en verantwoordelijkheden van beide partijen, het gemeentelijk kostenverhaal en zaken als planschade vastgelegd. Wanneer en waar kunt u het plan inzien? Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen, met uitzondering van de planschadeovereenkomst, van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan kan gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPFLORAWEG68-ONT1. Hoe kunt u reageren? Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem en opsturen naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of uw zienswijze indienen via het e-formulier op onze website (https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen). Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem. Algemene informatie Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Roelofarendsveen. Bekijk alle Bekendmakingen Roelofarendsveen in Roelofarendsveen.

https://roelofarendsveenkrant.nl/bekendmakingen-roelofarendsveen/

Deel dit bericht:

Redactie Roelofarendsveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Roelofarendsveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Roelofarendsveen.

Gerelateerde berichten