Ontwerpbestemmingsplan ‘Willem van der Veldenweg 33a, Leimuiden’ (zaaknr. 461771) gecoördineerd met de omgevingsvergunning voor het bouwen van tien woningen te Roelofarendsveen (W2022/115 en zaaknr. 445734)

Aanvraag voor bouwvergunningomgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), bekend dat met ingang van donderdag 21 december 2023 gedurende zes weken het bestemmingsplan ‘Willem van der Veldenweg 33a, Leimuiden’ als ontwerp ter inzage ligt.   Op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ligt de ontwerpomgevingsvergunning met de activiteit bouwen van een woning (W2022/115) ter inzage.   Het college heeft, gelet op het bepaalde in de Coördinatieverordening, op 12 december 2023 besloten om een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten op het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning te doen plaatsvinden. Locatie en projectinhoud Het plan heeft betrekking op het perceel Willem van der Veldenweg 33a te Roelofarendsveen. Het plangebied staat kadastraal bekend als gemeente Leimuiden, sectie A en nummer 4569, 4568 en deels op de percelen 3584 en 4410. De ontwikkeling betreft het realiseren van het bouwen van tien (10) appartementen en het toekennen van de huisnummeraanduidingen aan de Willem van der Veldenweg 33d t/m 33r te Leimuiden. Anterieure overeenkomst Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij een anterieure overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemers. In de overeenkomst worden de uitgangspunten van het plan, de taken en verantwoordelijkheden van partijen, het gemeentelijk kostenverhaal, planschade en de planning vastgelegd. Wanneer en waar kunt u het plan inzien? Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerpomgevingsvergunning liggen, met uitzondering van de overeenkomst, van 21 december t/m 31 januari 2023 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kunnen gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.BPWVDVELDENWEG33A-ONT1. Hoe kunt u reageren? Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem en opsturen naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of uw zienswijze indienen via het e-formulier op onze website (https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen). Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.   De zienswijzen tegen de ontwerpomgevingsvergunning kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem en opgestuurd worden naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen onder vermelding van het kenmerk W2022/115. Algemene informatie Als u nog vragen heeft naar aanleiding van dit ontwerpbestemmingsplan dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Roelofarendsveen. Bekijk alle Bekendmakingen Roelofarendsveen in Leimuiden.

https://roelofarendsveenkrant.nl/bekendmakingen-roelofarendsveen/

Deel dit bericht:

Redactie Roelofarendsveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Roelofarendsveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Roelofarendsveen.

Gerelateerde berichten