Vaststelling wijzigingsplan ‘Geestweg 17A’ Roelofarendsveen

Aanvraag voor bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) het volgende bekend. Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem hebben op 13 februari 2024 het wijzigingsplan ‘‘Geestweg 17A Roelofarendsveen’ ongewijzigd vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft van donderdag 2 november 2023 tot en met woensdag 13 december 2023 gedurende zes weken als ontwerp ter inzage gelegen. Er zijn in die periode geen zienswijzen binnengekomen. Locatie en projectinhoud Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het perceel bekend als Geestweg 17A te Roelofarendsveen, kadastraal bekend onder Alkemade, sectie K, perceel 1691. De oppervlakte bedraagt 320 m². Met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid zoals opgenomen in het bestemmingsplan “Geestweg Floraweg” wordt de planologisch / juridische mogelijkheid geboden de bedrijfswoning om te zetten naar een plattelandswoning. Planschadeovereenkomst Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24 lid 3 Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat zij een planschade-overeenkomst ex artikel 6.24 lid 1 Wro hebben gesloten met de initiatiefnemer. Wanneer en waar kunt u het plan inzien? Het vastgestelde wijzigingsplan en de daarbij behorende stukken liggen van donderdag 22 februari 2024 tot en met woensdag 3 april 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage in de publieksruimte van het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Het wijzigingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.WPGEESTWEG17A-VAS1. Instellen van beroep Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden en eenieder die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar hebben gemaakt, alsmede door eenieder die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. Hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. Dit verzoek wordt gericht aan de voorzieningenrechter van de voornoemde afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Het vaststellingsbesluit treedt in werking op vrijdag 5 april 2024, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het betreffende besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Algemene informatie Als u nog vragen hebt naar aanleiding van dit wijzgingsplan dan kunt u contact via tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Roelofarendsveen. Bekijk alle Bekendmakingen Roelofarendsveen in Roelofarendsveen.

https://roelofarendsveenkrant.nl/bekendmakingen-roelofarendsveen/

Deel dit bericht:

Redactie Roelofarendsveenkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Roelofarendsveenkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Roelofarendsveen.

Gerelateerde berichten